รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.309
Title การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม
Creator วิภาฤดี วิภาวิน
Contributor Viparuedee Vipavin
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword การเขียนเชิงสร้างสรรค์ [การศึกษาขั้นประถม] ,นักเรียนประถมศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

วิภาฤดี วิภาวิน,Viparuedee Vipavin. (2543) การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วิภาฤดี วิภาวิน,Viparuedee Vipavin. 2543. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วิภาฤดี วิภาวิน,Viparuedee Vipavin. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.