รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.308
Title การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่
Creator แสวง ขาวแก้ว
Contributor Sawaeng Khawkaew
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ชมรมผู้สูงอายุ ,การส่งเสริมสุขภาพ ,ผู้สูงอายุ ,แพร่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

แสวง ขาวแก้ว,Sawaeng Khawkaew. (2543) การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
แสวง ขาวแก้ว,Sawaeng Khawkaew. 2543. การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
แสวง ขาวแก้ว,Sawaeng Khawkaew. การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแพร่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.