รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.307
Title การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพต่อต้านสังคมสำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Creator อมร ไชยแสน
Contributor Amorn Chaisaen
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword นักเรียนมัธยมศึกษา ,บุคลิกภาพ ,เชียงใหม่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
fulltext#1.pdf
fulltext#2.pdf
fulltext#3.pdf
fulltext#4.pdf
fulltext#5.pdf
fulltext#6.pdf
fulltext#7.pdf
fulltext#8.pdf
fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อมร ไชยแสน,Amorn Chaisaen. (2543) การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพต่อต้านสังคมสำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อมร ไชยแสน,Amorn Chaisaen. 2543. การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพต่อต้านสังคมสำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อมร ไชยแสน,Amorn Chaisaen. การสร้างแบบวัดบุคลิกภาพต่อต้านสังคมสำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.