รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.304
Title รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
Creator วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ
Contributor Wichai Wiwatcunoopakarn
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword เด็กหูตึง ,อนามัยช่องปาก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ,Wichai Wiwatcunoopakarn. (2543) รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ,Wichai Wiwatcunoopakarn. 2543. รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ,Wichai Wiwatcunoopakarn. รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปาก สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.