รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.241
Title การย่อยสลายโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว
Creator บดินทร์ บุตรอินทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword โปรตีน ,การย่อยสลาย [เคมี]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf

บรรณานุกรม

บดินทร์ บุตรอินทร์, (2543) การย่อยสลายโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
บดินทร์ บุตรอินทร์, 2543. การย่อยสลายโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
บดินทร์ บุตรอินทร์, การย่อยสลายโปรตีนจากแป้งถั่วเขียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.