รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.240
Title การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Creator พรทิพย์ ประการแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ซินเนคติกส์ ,นักเรียนมัธยมศึกษา ,การเขียนเชิงสร้างสรรค์ [การศึกษาขั้นมัธยม]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พรทิพย์ ประการแก้ว, (2543) การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พรทิพย์ ประการแก้ว, 2543. การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พรทิพย์ ประการแก้ว, การใช้ซินเนคติกส์ช่วยสร้างความคิดในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.