รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.239
Title ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย
Creator มธุริน คำวงศ์ปิน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ความเครียด [จิตวิทยา] ,การฆ่าตัวตาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

มธุริน คำวงศ์ปิน, (2543) ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มธุริน คำวงศ์ปิน, 2543. ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มธุริน คำวงศ์ปิน, ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.