รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.238
Title การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
Creator รัติกาล ธัญหล้า
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword เอื้องแซะ [พืช] ,ไอโซเอนไซม์ ,ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

รัติกาล ธัญหล้า, (2543) การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
รัติกาล ธัญหล้า, 2543. การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
รัติกาล ธัญหล้า, การแยกกลุ่มเอื้องแซะโดยการวิเคราะห์รูปแบบไอโซไซม์และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.