รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.237
Title ผลกระทบของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ และปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวบาร์เลย์บนชุดดินพานและดินที่สูงสะเมิง
Creator สิทธิชัย ลอดแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ,ปูน ,ข้าวบาร์เลย์ ,ดิน ,จุลธาตุ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สิทธิชัย ลอดแก้ว, (2543) ผลกระทบของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ และปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวบาร์เลย์บนชุดดินพานและดินที่สูงสะเมิง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สิทธิชัย ลอดแก้ว, 2543. ผลกระทบของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ และปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวบาร์เลย์บนชุดดินพานและดินที่สูงสะเมิง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สิทธิชัย ลอดแก้ว, ผลกระทบของปุ๋ยเคมี จุลธาตุ และปูนต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวบาร์เลย์บนชุดดินพานและดินที่สูงสะเมิง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.