รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.236
Title รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขา
Creator พิทยา พิณสาร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พิทยา พิณสาร, (2543) รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พิทยา พิณสาร, 2543. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พิทยา พิณสาร, รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวเขา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.