รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.235
Title บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาถ้ำเมืองออน กิ่งอำเภอเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่
Creator อภิวัฒน์ ธีระวาสน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ถ้ำเมืองออน ,เชียงใหม่ ,คณะกรรมการหมู่บ้าน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

อภิวัฒน์ ธีระวาสน์, (2543) บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาถ้ำเมืองออน กิ่งอำเภอเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อภิวัฒน์ ธีระวาสน์, 2543. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาถ้ำเมืองออน กิ่งอำเภอเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อภิวัฒน์ ธีระวาสน์, บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาถ้ำเมืองออน กิ่งอำเภอเมืองออน จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.