รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.234
Title ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
Creator ไพรินทร์ กันทนะ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ไพรินทร์ กันทนะ, (2543) ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ไพรินทร์ กันทนะ, 2543. ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ไพรินทร์ กันทนะ, ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.