รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.233
Title การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเชียงแสน
Creator วัชรินทร์ ไชยถา
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword การใช้ยา ,ผู้ป่วย ,โรงพยาบาลเชียงแสน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

วัชรินทร์ ไชยถา, (2543) การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเชียงแสน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วัชรินทร์ ไชยถา, 2543. การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเชียงแสน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วัชรินทร์ ไชยถา, การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลเชียงแสน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.