รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.232
Title ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Creator ตุลาพร อ่อนจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword แรงงานต่างด้าวพม่า ,ชุมชน ,แม่ฮ่องสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ตุลาพร อ่อนจันทร์, (2543) ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ตุลาพร อ่อนจันทร์, 2543. ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ตุลาพร อ่อนจันทร์, ผลกระทบจากนโยบายผ่อนผันการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.