รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.231
Title พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร
Creator มัทนา อินทร์แพง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ผู้สูงอายุ ,กำแพงเพชร ,การออกกำลังกาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

มัทนา อินทร์แพง, (2543) พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มัทนา อินทร์แพง, 2543. พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มัทนา อินทร์แพง, พฤติกรรมการออกกำลังกายและอุปสรรคต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.