รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.230
Title การประเมินค่าการย่อยได้จริง พลังงานใช้ประโยชน์และคุณภาพโปรตีนของกากทานตะวันและกากเรปซีด
Creator วีระศักดิ์ สามารถ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword โปรตีน ,พลังงาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
fulltext#1.pdf
fulltext#2.pdf
fulltext#3.pdf
fulltext#4.pdf
fulltext#5.pdf
fulltext#6.pdf
fulltext#7.pdf
fulltext#8.pdf
fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

วีระศักดิ์ สามารถ, (2543) การประเมินค่าการย่อยได้จริง พลังงานใช้ประโยชน์และคุณภาพโปรตีนของกากทานตะวันและกากเรปซีด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วีระศักดิ์ สามารถ, 2543. การประเมินค่าการย่อยได้จริง พลังงานใช้ประโยชน์และคุณภาพโปรตีนของกากทานตะวันและกากเรปซีด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วีระศักดิ์ สามารถ, การประเมินค่าการย่อยได้จริง พลังงานใช้ประโยชน์และคุณภาพโปรตีนของกากทานตะวันและกากเรปซีด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.