รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.229
Title การศึกษาผิวรอยต่อในของเหลวผสม
Creator คมสันติ โชคถวาย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

คมสันติ โชคถวาย, (2543) การศึกษาผิวรอยต่อในของเหลวผสม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
คมสันติ โชคถวาย, 2543. การศึกษาผิวรอยต่อในของเหลวผสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
คมสันติ โชคถวาย, การศึกษาผิวรอยต่อในของเหลวผสม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.