รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.228
Title แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมในวรรณกรรมของ ชาติ กอบจิตติ ช่วง พ.ศ.2522-2536
Creator อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword นักประพันธ์ ,อัตถิภาวนิยม ,วรรณกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์, (2543) แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมในวรรณกรรมของ ชาติ กอบจิตติ ช่วง พ.ศ.2522-2536. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์, 2543. แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมในวรรณกรรมของ ชาติ กอบจิตติ ช่วง พ.ศ.2522-2536. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์, แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมในวรรณกรรมของ ชาติ กอบจิตติ ช่วง พ.ศ.2522-2536. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.