รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.227
Title ลักษณะเฉพาะของโปรติเอสที่ขับออกมาโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์เอฟ 13
Creator ไพฑูรย์ อบเชย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword เอนไซม์โพรทิโอลิททิค ,เทอร์โมฟิลิกแบคทีเรีย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf

บรรณานุกรม

ไพฑูรย์ อบเชย, (2543) ลักษณะเฉพาะของโปรติเอสที่ขับออกมาโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์เอฟ 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ไพฑูรย์ อบเชย, 2543. ลักษณะเฉพาะของโปรติเอสที่ขับออกมาโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์เอฟ 13. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ไพฑูรย์ อบเชย, ลักษณะเฉพาะของโปรติเอสที่ขับออกมาโดยเทอร์โมฟิลิคแบคทีเรียสายพันธุ์เอฟ 13. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.