รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.226
Title บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 8
Creator สายสมร ฟักทองอยู่
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword โรงพยาบาลเขต 8 ,พยาบาล ,บรรยากาศองค์การ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สายสมร ฟักทองอยู่, (2543) บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สายสมร ฟักทองอยู่, 2543. บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 8. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สายสมร ฟักทองอยู่, บรรยากาศองค์การกับความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 8. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.