รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.225
Title ความไว้วางใจทางการเมืองของไทยมุสลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Creator โชติ ถาวร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ชาวไทยมุสลิม ,นราธิวาส
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

โชติ ถาวร, (2543) ความไว้วางใจทางการเมืองของไทยมุสลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
โชติ ถาวร, 2543. ความไว้วางใจทางการเมืองของไทยมุสลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
โชติ ถาวร, ความไว้วางใจทางการเมืองของไทยมุสลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.