รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.224
Title ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย-ไลเอส และพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์
Creator วารุณี วงค์ชมภู
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword พืช ,มะม่วงเคนท์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

วารุณี วงค์ชมภู, (2543) ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย-ไลเอส และพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วารุณี วงค์ชมภู, 2543. ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย-ไลเอส และพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วารุณี วงค์ชมภู, ผลของแสงและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อแอคติวิตีของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนีย-ไลเอส และพัฒนาสีแดงในเปลือกผลมะม่วงพันธุ์เคนท์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.