รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.223
Title ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดลมิดส์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Creator คมสัน เรืองฤทธิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword สาหร่ายสีเขียว ,ความหลากหลายทางชีวภาพ ,ไทย [ภาคเหนือ]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

คมสัน เรืองฤทธิ์, (2543) ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดลมิดส์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
คมสัน เรืองฤทธิ์, 2543. ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดลมิดส์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
คมสัน เรืองฤทธิ์, ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวกลุ่มเดลมิดส์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.