รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.222
Title เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน
Creator ปาริชาต ชูประดิษฐ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword เต้านม ,สตรี ,การตรวจร่างกาย ,ฮอร์โมน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ปาริชาต ชูประดิษฐ์, (2543) เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ปาริชาต ชูประดิษฐ์, 2543. เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ปาริชาต ชูประดิษฐ์, เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.