รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.221
Title การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Creator นิศารัตน์ เชตวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword การดูแลตนเอง ,ความซึมเศร้า ,การติดเชื้อเอชไอวี ,การรับรู้ ,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

นิศารัตน์ เชตวรรณ, (2543) การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
นิศารัตน์ เชตวรรณ, 2543. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
นิศารัตน์ เชตวรรณ, การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.