รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.219
Title ความหวังและความรู้สึกสูญเสียอำนาจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
Creator ลัดดาวัลย์ ปันเต
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword โรคเอดส์ ,เอชไอวี [ไวรัส] ,การติดเชื้อเอชไอวี ,ความหวัง ,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ลัดดาวัลย์ ปันเต, (2543) ความหวังและความรู้สึกสูญเสียอำนาจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ลัดดาวัลย์ ปันเต, 2543. ความหวังและความรู้สึกสูญเสียอำนาจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ลัดดาวัลย์ ปันเต, ความหวังและความรู้สึกสูญเสียอำนาจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.