รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.218
Title การใช้กากมอลท์เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกร
Creator จำรูญ มณีวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword สุกร ,อาหารสัตว์ ,เอนไซม์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

จำรูญ มณีวรรณ, (2543) การใช้กากมอลท์เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จำรูญ มณีวรรณ, 2543. การใช้กากมอลท์เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จำรูญ มณีวรรณ, การใช้กากมอลท์เสริมและไม่เสริมเอนไซม์ในอาหารสุกร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.