รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.217
Title การประมาณพื้นที่ปลูกข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ
Creator สิทธิเดช ณ เชียงใหม่
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ภาพถ่ายทางอากาศ ,ที่ดิน ,ข้าว ,พื้นที่ปลูกข้าว
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สิทธิเดช ณ เชียงใหม่, (2543) การประมาณพื้นที่ปลูกข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สิทธิเดช ณ เชียงใหม่, 2543. การประมาณพื้นที่ปลูกข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สิทธิเดช ณ เชียงใหม่, การประมาณพื้นที่ปลูกข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.