รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.180
Title บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Creator อุบลวรรณ สุภาแสน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ทรัพยากรป่าไม้ ,องค์การบริหารส่วนตำบล ,ลำพูน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

อุบลวรรณ สุภาแสน, (2543) บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อุบลวรรณ สุภาแสน, 2543. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อุบลวรรณ สุภาแสน, บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.