รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.179
Title ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Creator ศักดินันท์ นิ่มตระกูล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword การศึกษาขั้นมัธยม ,เคมี ,คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ศักดินันท์ นิ่มตระกูล, (2543) ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศักดินันท์ นิ่มตระกูล, 2543. ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศักดินันท์ นิ่มตระกูล, ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงสร้างอะตอมในวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.