รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.178
Title นิเวศวิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรงในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Creator ธนพร รจิตรปริญญา
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ,ชันโรง (สัตว์) ,เชียงใหม่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

ธนพร รจิตรปริญญา, (2543) นิเวศวิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรงในเขตจังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ธนพร รจิตรปริญญา, 2543. นิเวศวิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรงในเขตจังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ธนพร รจิตรปริญญา, นิเวศวิทยาและความหลากหลายชนิดของชันโรงในเขตจังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.