รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.177
Title ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออลเทอนาเรียของกะหล่ำปลี
Creator สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword สมุนไพร ,พืชสมุนไพร ,โรคพืช
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, (2543) ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออลเทอนาเรียของกะหล่ำปลี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, 2543. ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออลเทอนาเรียของกะหล่ำปลี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคใบจุดออลเทอนาเรียของกะหล่ำปลี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.