รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.176
Title สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย
Creator สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ลำไย ,โรคพืช
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์, (2543) สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์, 2543. สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สาริณี ประสาทเขตต์กรณ์, สาเหตุและการเกิดโรคใบจุดดำลำไย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.