รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.174
Title ผลของโปรแกรมทันตกรรมป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง
Creator กฤษริยะ จิตวิศรุตกุล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword สาธารณสุข ,ลำปาง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

กฤษริยะ จิตวิศรุตกุล, (2543) ผลของโปรแกรมทันตกรรมป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
กฤษริยะ จิตวิศรุตกุล, 2543. ผลของโปรแกรมทันตกรรมป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
กฤษริยะ จิตวิศรุตกุล, ผลของโปรแกรมทันตกรรมป้องกันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.