รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.173
Title เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อการคงอยู่ขององค์กรชุมชน
Creator อาภาพันธ์ พันธุ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ไทย [ภาคเหนือ] ,สังคม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อาภาพันธ์ พันธุ, (2543) เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อการคงอยู่ขององค์กรชุมชน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อาภาพันธ์ พันธุ, 2543. เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อการคงอยู่ขององค์กรชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อาภาพันธ์ พันธุ, เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อการคงอยู่ขององค์กรชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.