รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.172
Title การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย
Creator วัฒนา คุณประดิษฐ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword ไทย [ภาคเหนือ] ,ชาวจีนฮ่อ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
fulltext#1.pdf
fulltext#2.pdf
fulltext#3.pdf
fulltext#4.pdf
fulltext#5.pdf
fulltext#6.pdf
fulltext#7.pdf
fulltext#8.pdf
fulltext#9.pdf
fulltext#10.pdf
fulltext#11.pdf
fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

วัฒนา คุณประดิษฐ์, (2543) การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วัฒนา คุณประดิษฐ์, 2543. การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วัฒนา คุณประดิษฐ์, การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.