รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.171
Title ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
Creator สุนทรี วัฒนเบญจโสภา
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword มะเร็ง ,คอมดลูก ,ปากมดลูก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สุนทรี วัฒนเบญจโสภา, (2543) ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุนทรี วัฒนเบญจโสภา, 2543. ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุนทรี วัฒนเบญจโสภา, ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.