รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.1997.72
Title การวัดตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง /
Creator จีราภรณ์ อินทสาร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2540
Keyword ถั่วแดงหลวง, ไนโตรเจน, การตรึงไนโตรเจน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จีราภรณ์ อินทสาร. (2540) การวัดตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จีราภรณ์ อินทสาร. 2540. การวัดตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จีราภรณ์ อินทสาร. การวัดตรึงไนโตรเจนของถั่วแดงหลวงโดยการวิเคราะห์ยูริไอด์ในตัวอย่างลำต้นแห้ง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. Print.