รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.1994.5
Title การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก /
Creator ประยูร วรจิตต์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2537
Keyword การศึกษานอกระบบโรงเรียน, ลูกจ้าง, การเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประยูร วรจิตต์. (2537) การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประยูร วรจิตต์. 2537. การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประยูร วรจิตต์. การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อพระพุทธรูป จังหวัดพิษณุโลก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. Print.