รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2012.223
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ไบร์, ฮาวเอี้ยน
Contributor เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2555
Keyword ภาษาจีน, นักเรียนมัธยมศึกษา, การศึกษาขั้นมัธยม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

ไบร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ไบร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ไบร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print.