รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.530
Title ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2544-2552
Creator อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม
Contributor พิสิฐ ลี้อาธรรม,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword ธนาคารพาณิชย์ ,กำไร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2544-2552. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2544-2552. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย ขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ.2544-2552. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.