รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.526
Title การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ
Creator ศุภวัฒณ์ คำเสาร์
Contributor รวี ลงกานี,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword หลักทรัพย์ ,หุ้นสามัญ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ศุภวัฒณ์ คำเสาร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศุภวัฒณ์ คำเสาร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศุภวัฒณ์ คำเสาร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อจำแนกและวิเคราะห์กลุ่มของหุ้นสามัญตามลักษณะมูลค่าและขนาดกิจการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.