รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.525
Title ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด
Creator จินดาหรา ศรีจันทร์ดร
Contributor เขมกร ไชยประสิทธิ์,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

จินดาหรา ศรีจันทร์ดร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จินดาหรา ศรีจันทร์ดร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จินดาหรา ศรีจันทร์ดร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เวียงพิงค์เน็ทเวอร์คแอนด์เซอร์วิส จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.