รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.523
Title การสรุปเอกสารภาษาไทยที่มีการจัดโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล
Creator ชยพล แสนภิบาล
Contributor รัฐสิทธิ์ สุขะหุต,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword การสรุปเอกสาร ,เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ชยพล แสนภิบาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การสรุปเอกสารภาษาไทยที่มีการจัดโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ชยพล แสนภิบาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การสรุปเอกสารภาษาไทยที่มีการจัดโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ชยพล แสนภิบาล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสรุปเอกสารภาษาไทยที่มีการจัดโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสรุปแฟร็กทัล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.