รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.522
Title ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Creator ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์
Contributor ชูศรี เที้ยศริเพชร,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword อาหารสัตว์ ,ข้าวโพด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตอาหารสัตว์จากเปลือกและซังข้าวโพด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.