รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.521
Title ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เชียงใหม่ไผ่ทองสปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
Creator พีรภัคร์ คำเงิน
Contributor สิริเกียรติ รัชชุศานติ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พีรภัคร์ คำเงิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เชียงใหม่ไผ่ทองสปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พีรภัคร์ คำเงิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เชียงใหม่ไผ่ทองสปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พีรภัคร์ คำเงิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษัท เชียงใหม่ไผ่ทองสปินนิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.