รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.52
Title การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล /
Creator มณีฉัตร นิกรพันธุ์
Contributor ดนัย บุณยเกียรติ, วีณัน บัณฑิตย์, โชคชัย ไชยมงคล
Publisher คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword น้ำพริกหนุ่ม, เครื่องหมายโมเลกุล, พริก, พริก
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

มณีฉัตร นิกรพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล /. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มณีฉัตร นิกรพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล /. ม.ป.ท.:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มณีฉัตร นิกรพันธุ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมเพื่อผลิตน้ำพริกหนุ่มโดยใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาซึมและเครื่องหมายโมเลกุล /. ม.ป.ท.:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.