รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.302
Title พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 /
Creator มนูญ พรมรักษา
Contributor ชูชีพ พุทธประเสริฐ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารสถานศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

มนูญ พรมรักษา และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ. (2554) พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มนูญ พรมรักษา และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ. 2554. พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มนูญ พรมรักษา และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ. พฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.