รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.191
Title ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ /
Creator สุพิญญา คำพรหม
Contributor ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword เงินตราต่างประเทศ, ไทย, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

สุพิญญา คำพรหม และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. (2554) ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุพิญญา คำพรหม และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุพิญญา คำพรหม และ ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.