รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2010.56
Title แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย /
Creator มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Contributor อัครพงศ์ อั้นทอง,, กรวรรณ สังขกร,, สุเมธ พฤกษ์ฤดี,
Publisher สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2553
Keyword การท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9

บรรณานุกรม

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย /. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย /. ม.ป.ท.:สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และผู้แต่งคนอื่นๆ. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย /. ม.ป.ท.:สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.